Rekisteriseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetus (GDPR)  mukainen rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä

Kallion Kulttuuriverkosto ry
Y-tunnus 2131306-5

Kallion kulttuuriverkoston jäsenrekisterin tietosuojaseloste 5/2018
1. Rekisterinpitäjä: Kallion Kulttuuriverkosto ry
Rekisterinpitäjä ja osoite

Kallion Kulttuuriverkosto ry (Pihla Ruuskanen)
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
Sähköposti: kallion.kulttuuriverkosto(att)gmail.com

2. Rekisteröidyt
Kallion Kulttuuriverkosto ry:n jäsenrekisterissä ovat Kallion Kulttuuriverkosto ry:n jäsenet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Kallion Kulttuuriverkosto ry:n jäsenrekisterin käyttötarkoituksena on yhdistyksen rekisteröityjen jäsenien henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana ja jäsenyyden ylläpito.
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Kallion Kulttuuriverkosto ry:n jäsenrekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite
- Rekisteröidyn puhelinnumero (jos jäsen on sen ilmoittanut)
- Sähköisen viestinnän tunnistetiedot (Yleensä kaikki verkossa toimivat järjestelmät keräävät jonkinlaista lokitietoa (joka sisältää mm. IP-osoitteita) sekä käyttävät evästeitä.
- Rekisteröidyn jäsennumero

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyiltä jäseniltä itseltään jäsenyyden alkaessa
- sähköpostitse
- yhteydenottolomakkeen kautta

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
 Henkilötietojen siirrosta on kyse silloin, kun henkilötietoja siirretään alihankkijoille ja
palveluntarjoajille (esim. rekisteri-järjestelmiin).
Henkilötietoja voidaan siirtää ulkopuolisille palveluntarjoajille järjestelmän toteuttamiseksi.
Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää
henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme
noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
- KKV ei ole tällä hetkellä säännönmukaisia palveluntarjoajia.
Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

7. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden
päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä
yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia
(KKO 2017:15).
Huomioi myös, että tietojen varmuuskopiointi vaikuttaa poistettujen tietojen lopulliseen
poistumiseen tietojärjestelmistä. Tarkista tarvittaessa rekisterijärjestelmän palveluntarjoajalta (esim.
sopimuksesta tai käyttöehdoista) kuinka kauan palveluntarjoaja säilyttää poistettuja tietoja
varmuuskopioissa.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yhdistykselle kanavakohtaisia
suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja, esimerkiksi kieltää sähköpostitse
lähetettävät markkinointiviestit.
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät
henkilötiedot
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
- vaatia henkilötietojensa poistamista
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot
yhdistykselle, yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen
perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti sekä
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön
käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä
perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot ja vastuuhenkilöt
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen kallion.kulttuuriverkosto@gmail.com

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Yhdistyksen nimi Kallion Kulttuuriverkosto ry
Yhteyshenkilön nimi Pihla Ruuskanen / Kalliolan Setlementti
Yhdistyksen postiosoite; Sturenkatu 11

Puhelin: 040 016 8461
Sähköposti: kallion.kulttuuriverkosto(att)gmail.com
Rekisterin vastuuhenkilö: Juhani Styrman

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin yhdistyksen toimintatavan tai lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018.