Kallion kulttuuriverkoston jäsenrekisterin tietosuojaseloste 5/2018

1. Rekisterinpitäjä

Kallion Kulttuuriverkosto ry

Y-tunnus 2131306-5

Kallion kulttuuriverkoston jäsenrekisterin tietosuojaseloste 5/2018

1. Rekisterinpitäjä: Kallion Kulttuuriverkosto ry

Rekisterinpitäjä ja osoite

Kallion Kulttuuriverkosto ry (Pihla Ruuskanen)

Sturenkatu 11

00510 Helsinki

Sähköposti: kallion.kulttuuriverkosto(att)gmail.com

2. Rekisteröidyt

Kallion Kulttuuriverkosto ry:n jäsenrekisterissä ovat Kallion Kulttuuriverkosto ry:n jäsenet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Kallion Kulttuuriverkosto ry:n jäsenrekisterin käyttötarkoituksena on yhdistyksen rekisteröityjen jäsenien henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana ja jäsenyyden ylläpito.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Kallion Kulttuuriverkosto ry:n jäsenrekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi

- Rekisteröidyn sähköpostiosoite

- Rekisteröidyn puhelinnumero (jos jäsen on sen ilmoittanut)

- Sähköisen viestinnän tunnistetiedot (Yleensä kaikki verkossa toimivat järjestelmät keräävät jonkinlaista lokitietoa (joka sisältää mm. IP-osoitteita) sekä käyttävät evästeitä.

- Rekisteröidyn jäsennumero

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyiltä jäseniltä itseltään jäsenyyden alkaessa

- sähköpostitse

- yhteydenottolomakkeen kautta

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietojen siirrosta on kyse silloin, kun henkilötietoja siirretään alihankkijoille ja

palveluntarjoajille (esim. rekisteri-järjestelmiin).

Henkilötietoja voidaan siirtää ulkopuolisille palveluntarjoajille järjestelmän toteuttamiseksi.

Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää

henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän

tietosuojaselosteen mukaisesti. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme

noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

- KKV ei ole tällä hetkellä säännönmukaisia palveluntarjoajia.

Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

7. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden

päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä

yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia

(KKO 2017:15).

Huomioi myös, että tietojen varmuuskopiointi vaikuttaa poistettujen tietojen lopulliseen

poistumiseen tietojärjestelmistä. Tarkista tarvittaessa rekisterijärjestelmän palveluntarjoajalta (esim.

sopimuksesta tai käyttöehdoista) kuinka kauan palveluntarjoaja säilyttää poistettuja tietoja

varmuuskopioissa.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä

suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yhdistykselle kanavakohtaisia

suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja, esimerkiksi kieltää sähköpostitse

lähetettävät markkinointiviestit.

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti

milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät

henkilötiedot

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä

- vaatia henkilötietojensa poistamista

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin

henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen

- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä

perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu

- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle

rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot

yhdistykselle, yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen

perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti sekä

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän

tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä

tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön

käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä

perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot ja vastuuhenkilöt

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen kallion.kulttuuriverkosto@gmail.com

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Yhdistyksen nimi Kallion Kulttuuriverkosto ry

Yhteyshenkilön nimi Pihla Ruuskanen / Kalliolan Setlementti

Yhdistyksen postiosoite; Sturenkatu 11

Puhelin: 040 016 8461

Sähköposti: kallion.kulttuuriverkosto(att)gmail.com

Rekisterin vastuuhenkilö: Juhani Styrman

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin yhdistyksen toimintatavan tai lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018.